kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

ANBI - gegevens

 1. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te St. Jacobiparochie en Wier
Telefoonnummer: 0518-491882
RSIN/Fiscaal nummer: 002669845
Nummer Kamer van Koophandel

 

Website adres:

80705731

 

 

www.pknsintjacobiparochie.nl

E-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Adres: G. van Saksenstraat 14
Postcode: 9079 KG
Plaats: St. Jacobiparochie

De Protestantse gemeente te St. Jacobiparochie en Wier is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

 

 1. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

 

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden (waarvan één vacature) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

 1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “De toekomst open tegemoet”

 

 1. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Het college van Kerkrentmeesters waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Sinds januari 2023 is er in samenwerking met de Protestantse gemeente van St. Annaparochie een predikant ds. L. Geijlvoet. Zij gaat een keer per maand voor in de eredienst.

.Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de inning van de bijdragen van de leden en voor de inning van de pacht,

Voor gemeenteleden die door een kwetsbare gezondheid niet kunnen deelnemen aan de kerkdiensten, wordt geregeld dat deze diensten kunnen worden gestreamd.

Er is vervanging gezocht van een lid van het College van Kerkrentmeesters maar helaas is er nog geen nieuw lid gevonden.

De kerstattenties voor de vrijwilligers en de predikant worden verzorgd door het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Diakenen verzorgt het collecterooster en zorgt voor afdracht naar Kerk in Actie en Protestantse Gemeente en Jong Protestant. Verdere activiteiten zijn:

 • Verzorgen van het Avondmaal.
 • Bloemen voor gemeenteleden.
 • Kerstattenties voor de 70+ en zieken in de gemeente.
 • Verzorgen van doopkaars en presentjes voor doopouders.
 • Donaties/giften voor binnen- en buitenlandse projecten.
 • Lidmaatschap Interkerkelijk Diaconaat Waadhoeke.
 • Bijdrage Provinciaal Bijdragenadvies Fryslan.
 • Bijdrage Schuldhulpmaatje.
 • Actie minima, een financiële bijdrage voor de minima door samenwerking van meerdere  kerken in de regio.
 • Het ontvangen van de pacht.

 

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staten van baten en lasten geven via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Het batig saldo van de kerk over 2023 is een gevolg van de gerealiseerde koerswinst bij verkoop van aandelen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/bankkosten

51.950

12.650

1.000

48.250

4.750

3.100

500

3.500

5.300

55.081

12.086

1.145

44.526

5.163

2.615

328

3.728

4.463

53.346

12.079

1.145

11.041

3.857

2.564

376

3.797

2.820

Totaal lasten A 79.050 74.055 37.679
Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Incidentele lasten

-27.100

-

-

-18.973

76.616 -710

15.667

60.553

-

Incidentele baten en lasten (B) - 75.906 60.553
Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-27.100

-

-

-

-

56.932

14.734

-

-15.762 -71

76.220

-

-

-60.555

-

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie College van Kerkrentmeesters

Opbrengsten en Baten Begroting 2024 Rekening

2023

Rekening

2022

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Bijdragen van leden en anderen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

11.500 16.200

23.000

1.250

11.647 18.151

23.673

1.609

11.631 13.692

25.300

2.723

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)                       -             -1.099            -60.555

Resultaat naar Algemene reserve (D)                                    -27.100            55.833             15.665

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften

11.750

1.300

500

500

500

500

1.750 2.200 1.500

2.650

11.856

1.063

217

685

655

230

2.880 1.215 1.321

2.244

11.899

1.022

558

527

679

419

1.971 2.416 1.896

3.174

Totaal lasten A 11.400 10.510 12.662
Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Incidentele lasten

350

0

-

1.346

10.724

-

-763

22.906

-

Incidentele baten en lasten (B) 0 10.724 22.906

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie College van Diakenen

Opbrengsten en Baten Begroting 2024 Rekening

2023

Rekening

2022

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Bijdragen van leden en anderen

Door te zenden collecten en giften

6.500

300

2.400

2.550

6.807

131

2.674

2.244

6.783

2

2.243

2.870

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

350

-

-

0

0

12.070

-

-

-10.724

-

22.143

-

-

-19.555

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)                      0           -10.724            -19.555

Resultaat naar Algemene reserve (D)                                           350              1.346               2.588

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente/ diaconie bezit nog enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente/diaconie. Kerken en diaconieën ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke en diaconale bezittingen.