kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Kerknijs

Ons kerkblad KERKNIJS verschijnt maandelijks, m.u.v. de maanden juli/ augustus.

Kopij kunt u inleveren uiterlijk 10 dagen voor de eerste zondag van de volgende maand.

De redactie behoudt zich het recht voor om, veelal bij ruimtegebrek, artikelen in te korten of op een later tijdstip dan gewenst, te plaatsen. Bijdragen welke niet in direct verband met onze kerk staan, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Wanneer u op een Kerknijs klikt verschijnt deze in een nieuw venster. U kunt deze dan opslaan.

Kerknijs juni 2019

kerknijs mei 2019

Kerknijs april 2019

kerknijs maart 2019